Mostní závěsy

Systém mostních závěsů VSL SSI 2000 reflektuje VSL vývoj technologie závěsů s cílem zajistit dostupnost nejlepšího řešení pro stále se měnící a komplexní technické nároky v této oblasti. Systém nabízí vysokou úroveň únavové pevnosti, vynikající protikorozní ochranu, možnost monitoringu sil v závěsu stejně jako možnost provedení rektifikace, inspekce nebo výměny lan v závěsu. VSL nyní může nabídnout ještě rychlejší instalaci závěsů.

Hlavní charakteristiky systému

 • vysoká únavová pevnost 200 MPa při 45% z pevnosti závěsu při 2 mil. zatěžovacích cyklech
 • vysoký stupeň odolnosti proti korozi díky vícenásobné protikorozní ochraně
 • extrudované potažení poskytující vynikající protikorozní ochranu lan během výstavby
 • individuální zapouzdření lan a těsnění uvnitř kotev
 • kompaktní lehké kotvení snadno instalovatelné ve stísněných podmínkách
 • jednoduchá instalace lan do chráničky závěsu (instalace lano po laně)
 • všechna lana jsou paralelní bez rizika překřížení
 • napínání po jednotlivých lanech
 • žádná injektáž kabelů na stavbě
 • jednoduchý monitoring a úprava síly v závěsu po celou dobu životnosti závěsu
 • možnost vyjmutí a nahrazení jednotlivých lan bez demontáže kotev
 • systém je přizpůsobený pro pozdější instalaci antivibračních tlumičů

Vysoký stupeň protikorozní ochrana systému

Mostní závěsy

Systém zahrnuje vícestupňovou antikorozní ochranu která zaručuje dlouhodobou životnost. Zároveň umožňuje kontrolu systému v průběhu jeho životnosti a v případě nutnosti snadnou vyměnitelnost závěsů, což splňuje současné přísné požadavky na systémy mostních závěsů.

Jednotlivé části systému jsou rozděleny na 2 kategorie. U vyměnitelných a snadno přístupných částí systému se počítá s pravidelnou údržbou v intervalu 15-25 let, u nevyměnitelných částí je požadována plná funkčnost a spolehlivost po celou dobu navržené životnosti konstrukce, tzn. 50 – 100 let.

Systém zahrnuje závěsy tvořené paralelními 7-mi drátovými vysokopevnostními lany o průměru 15,2mm nebo 15,7 mm, které jsou dle specifikace VSL těsně potaženy HDPE povlakem a injektované mazivem či voskem, vnější HDPE chráničkou, dílensky prefabrikovanými kotvami a tzv.deviátory, které zachycují příčné síly od rotace závěsu. Antikorozní ochrana kotevních prvků je navržena tak, aby jejich životnost dosahovala 100 let v nejagresivnějším prostředí.

Plné individuální zapouzdření lan

Mostní závěsy

Individuální zapouzdření každého lana vylučuje migraci případné koroze mezi jednotlivými lany. Plného individuálního zapouzdření lan je dosaženo pomocí individuálních ochranných převleček a těsnících detailů v kotvení. Funkčnost tohoto těsnění může být kontrolována kdykoliv během navržené životnosti systému. Systém SSI 2000 garantuje, že kvalita ochrany jednotlivých lan z výroby je zachována po celé délce lan závěsu, od „klínku ke klínku“ i v oblasti vedle klínků, kde musí být ochranné potažení lan z výroby sejmuto během instalace.

Instalace

Mostní závěsy

Chránička závěsu požadované délky je zvednuta s prvním lanem, tzv. „masterstrandem“, a lano je osazeno do kotev na obou koncích. Masterstrand je částečně napnut čímž eliminuje průhyb chráničky závěsu. Následně se chráničkou postupně v cyklech protahují zbývající lana závěsu, připojují se do kotvy a částečně napínají. Tento systém instalace zaručuje paralelnost nainstalovaných lan. Napínání se provádí počítačem řízeným automatickým napínacím zařízením se zadanými charakteristikami konstrukce, čímž se zajišťuje uniformita sil lan závěsu po instalaci posledního lana. Napínání probíhá zpravidla ve více krocích, optimálně, při eliminaci nutnosti redukce síly v závěsu, kterou je možné provádět jen multilanovým lisem, výhodně pouze lehkým jednolanovým lisem. Následuje finální vyladění napínací síly závěsů a dokončovací práce zahrnující osazení krytů kotev a jejich tlakovou injektáž mazivem resp.voskem, osazení deviátorů a napojení ocelové přechodky s HDPE chráničkou na průchodku nosnou konstrukcí.

Možnosti

Mostní závěsy

Standardní konfigurace systému může být upravena dle parametrů konkrétního projektu.

Jednotlivá lana jsou ve standardním provedení dodávána potažená HDPE chráničkou s ochranným mazivem, Přestože s ohledem na životnost to není vyžadováno, lana mohou být dodávána navíc pozinkovaná.

Chráničky závěsů lze vyrobit v podstatě v libovolném barevném provedení, mohou být provedeny se spirálovitými žebírky na povrchu redukujícími vibrace vlivem povětrnosti. Systém mostních závěsů může být také opatřen antivibračními tlumiči a to i dodatečně po dokončení jejich instalace např.na základě pozorování chování konstrukce.