Dodatečné předpínání

Kotvy pro vícelanový předpínací systém

Aktivní kotvení VSL typ CS 2000

Toto kotvení je lehké a kompaktní. Roznášecí deska je vyrobena z litiny a vysokopevností malty a je doplněna plastovou trumpetou. Kotvení je lehké a snadno se instaluje. Podkotevní výztuž může být tvořena spirálou nebo ortogonální výztuží případně jejich kombinací. Kotvení CS 2000 je možno použít také jako nenapínanou – pasivní kotvu.

Aktivní kotvení VSL typ GC

Tento druh kotvení umožňuje rychlý přenos předpínací síly do konstrukce přes jednostupňovou litinovou kotvu. Je to druh kompaktního a relativně lehkého kotvení. Podkotevní výztuž je tvořena spirálou a ortogonální výztuží. Kotvení GC je možno také použít jako nenapínanou – pasivní kotvu.

Aktivní kotvení VSL typ E

Předpínací síla se přenáší pomocí ocelové kotevní desky rovnoměrně do betonu. Podkotevní výztuž může být tvořena spirálou nebo ortogonální výztuží případně jejich kombinací. Kotvení E je po drobné úpravě možno použít jako nenapínanou – pasivní kotvu.

Pasivní kotvení VSL typ H

Toto pasivní kotvení je technicky jednoduché a velmi ekonomické řešení přenosu předpínací síly do konstrukce. Vzhledem k tomu, že předpínací síla se vnáší soudržností výztuže s betonem, je přenos síly velmi rovnoměrný. Tahový O kroužek eliminuje příčné síly v kořeni kotvy. Výztužná síť v koncové oblasti slouží jako distanční mřížka jednotlivých pramenců. Tento druh kotvení se používá i u kabelů v plochém kanálku.

Pasivní kotvení VSL typ U

Přenos předpínací síly u tohoto druhu kotvení se uskutečňuje částečně soudržností mezi předpínacími pramenci a betonem a částečně pomocí zabetonované U desky. Tahový O kroužek a spirála eliminují příčné síly v kořeni kotvy. Toto kotvení může být osazeno v konstrukci horizontálně i vertikálně. Pokud je počet pramenců v kotvení lichý, otočí se lichý pramenec kolem U desky a zavede se zpět do kabelového kanálku. Vzhledem k potřebě speciálního zařízení pro ohnutí pramenců je nutno tento druh kotvení vyrobit před uložením do konstrukce.

Pasivní kotvení VSL typ P

Tento druh kotvení se používá tam, kde je nutno přenést předpínací sílu do konstrukce v co nejkratší vzdálenosti od konce kabelového kanálku, respektive vnést celou sílu do konce předpínaného prvku. Kotvení se skládá ze zakřivené kotevní desky, do které jsou pomocí tlakových koncovek ukotveny jednotlivé pramence. Pramence jsou zajištěny v požadované poloze pomocí distančních plechů. Tento druh kotvení se používá i u kabelů v plochém kanálku.

Pasivní kotvení VSL typ L

U tohoto způsobu kotvení se předpínací výztuž ohýbá o 180° v relativně malém prostoru, takže může být odvedena zpět do blízkosti svého výchozího bodu. Kotvení se skládá z kabelového kanálku ve tvaru U kruhového průřezu. Pro zamezení vzniku trhlin v betonu za kotvením se předpokládá vložení měkké výztuže.

Pasivní kotvení VSL typ AF

Tento druh kotvení se používá u vertikálních kabelů, kdy je vhodné instalovat předpínací pramence po betonáži konstrukce. Na pramence se nejprve nainstalují tlakové koncovky, následně se lana vsunou do kabelového kanálku a poté se zainjektují v kotvě speciální vysokopevnostní maltou. Po vytvrdnutí malty se provádí napínání kabelu a následně injektáž.

Kabelová spojka VSL typ K

Tato kabelová spojka umožňuje napojení kabelu na již zabetonovaný a předepnutý kabel. Napojení kabelu je jednoduché, jednotlivé pramence se kotví do příslušné drážky těla spojky pomocí tlakových koncovek.

Kabelová spojka VSL typ V

Tato kabelová spojka umožňuje napojení kabelu na již zabetonovaný, ale dosud nepředepnutý kabel. Napojení kabelu je jednoduché, jednotlivé pramence se kotví do příslušné drážky těla spojky pomocí tlakových spojek, stejně jako u spojky typu K.

Mezilehlé kotvení VSL typ Z a ZU

Mezilehlé kotvení typu Z a ZU se používá v případech, kdy je z konstrukčních důvodů nutno napínat z mezilehlého bodu. Kotevní objímka se uloží do napínacího prostoru mezi částmi kabelu. Mezilehlé kotvení typu Z a ZU se především používá v následujících případech:

  • Prstencové napínání tlakových šachet a štol. Použitím tohoto kotvení odpadá nutnost použití vnitřních kotevních nálitků.
  • Prstencové napínání kruhových nebo válcových staveb, jako jsou nádrže, sila apod. Použitím tohoto kotvení odpadá nutnost použití vnějších kotevních nálitků.
  • Příčné předpětí mostovek v případech, kdy jsou z estetických či jiných důvodů nežádoucí kotevní kapsy po obvodu mostovky.
  • Předpínání táhel či trámů v případě, že není možno provádět napínání z čela předpínaného prvku.

Kotvy pro deskové systémy

Aktivní kotvení VSL typ S 6-4/Si 6-4

Používá se především pro předpínání stropů, příčné předpětí mostovek a jiných tenkých deskových konstrukcí, kde je třeba maximálně využít excentricitu předpínacího kabelu. Jednotlivá předpínací lana se kotví pomocí kotevní čelisti do litinové kotevní hlavice, která se vkládá do plastového výklenku „trumpety“ a roznáší předpínací sílu do konstrukce. Kotvení se používá pro předpětí bez soudržnosti (S 6-4) i se soudržností (Si 6-4).

Pasivní kotvení VSL typ H a P

Tento druh kotvení využívá soudržnosti předpínací výztuže s betonem. Rozdílná úprava konců předpínacích lan umožňuje zmenšit délku přenosu předpínací síly z kabelu do konstrukce.

Kabelová spojka VSL typ SK

Tento druh kabelové spojky se používá ve spojení s oválným kabelovým kanálkem. Tato kabelová spojka umožňuje napojení kabelu na již zabetonovaný a předepnutý kabel. Napojení kabelu je jednoduché, jednotlivé pramence se kotví do příslušné drážky těla spojky pomocí tlakových spojek.

Aktivní kotvení VSL typ S 6-1 PLUS/Si 6-1 PLUS, pasivní kotvení VSL typ SF 6-1 PLUS

Jedná se o velmi ekonomický systém nabízející zvýšenou protikorozní ochranu, kdy vnější povrch těla kotvení je potažený plastovým pláštěm plynule navazujícím na plastový převlek mezi kotvením a kanálkem. Kotvení lze použít pro kotvení jednotlivých předpínacích lan bez soudržnosti (S 6-1 PLUS) i se soudržností (Si 6-1 PLUS). Předpínací síla se přenáší přes kotevní klínek do jednostupňové litinové kotvy a odtud dále do konstrukce. Pro předpětí bez soudržnosti je kotevní klínek ochráněn plastickým mazivem a vodotěsně utěsněn víčkem, systém kotvení řeší protikorozní ochranu přechodu předpínacího lana do kotvení pomocí již zmiňovaného plastového převleku. Kotvení je buď aktivní, typ S 6-1 PLUS/Si 6-1 PLUS nebo pasivní, nenapínaná zabetonovaná kotva SF 6-1 PLUS.

Aktivní kotvení VSL typ S 6-1/Si 6-1, pasivní kotvení VSL typ SF 6-1,  spojka SK 6-1

Tento druh kotvení je určen pro kotvení jednotlivých předpínacích lan bez soudržnosti (S 6-1) nebo se soudržností (Si 6-1). Předpínací síla se přenáší přes kotevní klínek do dvoustupňové litinové kotvy a odtud dále do konstrukce. Pro předpětí bez soudržnosti je kotevní klínek ochráněn plastickým mazivem a vodotěsně utěsněn víčkem, systém kotvení samozřejmě také řeší protikorozní ochranu přechodu předpínacího lana do kotvení. Kotvení je buď aktivní, typ S 6-1/Si 6-1, nebo pasivní, nenapínaná zabetonovaná kotva SF 6-1. Jednotlivá lana v konstrukci je možné napojit pomocí lanové spojky SK 6-1. Napojení lana se provádí po předepnutí lana předcházejícího.